Voor boer, natuur en maatschappij

Wij zijn een collectief van agrarische ondernemers
die het voortouw nemen in het verduurzamen van
de Nederlandse landbouwsector, door in te zetten
op bodemverbetering en hier nieuwe verdienmodellen voor onze leden aan te koppelen.

 

Hoe doen we dat?

Carbon Farmers ontwikkelt nieuwe verdienmodellen voor carbon farming (‘koolstofboeren’): het opslaan van koolstof in landbouwbodems of biomassa.

In het bijzonder onderzoeken wij hierbij het potentieel van koolstofcertificaten of carbon credits als extra bron van inkomsten voor de agrarische ondernemer om de investering in een meer klimaatvriendelijke landbouw mogelijk te maken.

Bedrijven die al goed bezig zijn en hun laatste stukje uitstoot willen compenseren, kunnen carbon credits kopen. Met de opbrengst kunnen boeren hun bedrijfsvoering aanpassen en koolstof opslaan, waardoor er minder CO2 in de lucht komt, de natuur erop vooruit gaat en de bodemvruchtbaarheid verbetert. Win-win-win!

Meedoen?
Bekijk onze projecten

Olifantsgras

Olifantsgras (miscanthus) is een snelgroeiend meerjarig gewas met betrouwbaar rendement en heel veel koolstofopslag in gewas en bodem. Samen met partners Miscancell en NLgroen ontwikelden wij in ons Project Olifantsgras een model voor carbon credits voor de teelt van dit gewas.

Grasland

Wij werken aan een model voor het meten en verwaarden van koolstofopslag voor blijvend grasland, het inzaaien van kruidenmengsels, en stripgrazen.

Hierover zullen we in de loop van 2022 meer bekendmaken.

Actualiteit rondom Carbon Farming

Nieuws

Het eerste olifantsgras van Carbon Farmers zit in de grond

Het eerste olifantsgras van Carbon Farmers zit in de grond

Het eerste olifantsgras van Carbon Farmers zit in de grond! Afgelopen maand zijn de eerste plantjes de grond in gegaan. In een spannende periode van harde regenval, gevolgd door wekenlange droogte zijn onze boeren met @Miscancell aan de slag gegaan om de eerste lading olifantsgras aan te planten.

read more

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is carbon farming?

Carbon farming, ook wel regeneratieve landbouw genoemd, is een verzamelnaam voor een waaier aan landbouwpraktijken die hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van de bodemkwaliteit door het verhogen van het organische stofgehalte. Organische stof is de verzamelnaam voor al het materiaal in de bodem dat afkomstig is van micro-organismen, planten en dieren. Stabiele organische stof bestaat voor minstens 55% uit koolstof (C).
Om dit organische stofgehalte zo goed mogelijk te kunnen verhogen, moeten er ten opzichte van de traditionele landbouwpraktijken wel een aantal fundamentele aanpassingen gebeuren. Voorbeelden van deze aanpassingen zijn: niet-kerende grondbewerking, dekgewassen, akkerranden, blijvend of kruidenrijk grasland, het laten liggen van gewasresten, etc.

Welke voordelen heeft carbon farming?

Carbon farming is gunstig voor de boer, omdat een bodem waar veel organische stof (en dus veel koolstof) in zit vruchtbaarder is en weinig tot geen extra inputs als beschermingsmiddelen, kunstmest of water nodig heeft. Het maakt gewassen ook weerbaarder tegen plagen, ziekten en extreme weersomstandigheden. Meer informatie daarover vind je hier.

Daarnaast is carbon farming goed voor het klimaat, omdat het er op twee manieren voor zorgt dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en de oceanen vermindert. Enerzijds leidt het tot uitstootvermindering doordat er minder (producten op basis van) fossiele brandstoffen gebruikt hoeven te worden. Anderzijds zorgt het voor vastlegging van koolstof in vaste organische stof in de bodem en in sommige gevallen ook in biomassa (bijv. bomen).

Welke voordelen heeft carbon farming voor mij als agrariër?”

Waarom is carbon farming nodig?

De landbouwsector draagt in Nederland naar schatting 16% (wereldwijd tot wel 24%) bij van de door de mens veroorzaakte broeikasgasuitstoot, in de vorm van o.a. koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Bovendien zorgt de uitspoeling van andere voedingsstoffen, waaronder stikstof en fosfaten, voor verontreiniging van onze waterwegen en schade aan dieren en planten.

De landbouw heeft echter ook vitale troeven in handen als het op klimaat aankomt. Het is namelijk één van de enige sectoren die door zijn activiteit broeikasgassen ook weer uit de lucht kan halen. Dat is nodig, want zelfs al stopt de gehele mensheid morgen met het uitstoten van extra broeikasgassen, dan nog zit er naar schatting 1.500 miljard ton CO2 in de atmosfeer en oceanen ten gevolge van historische uitstoot sinds de Industriële Revolutie.

Deze broeikasgassen beïnvloeden ons klimaat en leefwereld nu al, meestal in negatieve zin, en zullen dat blijven doen de komende decennia… Tenzij we ze uit de lucht halen en langdurig opslaan in vaste vorm in landbouwbodems, bossen, gewassen en bouwmaterialen.

Deze grafiek (bron) geeft de noodzaak aan ‘carbon removal’, waaronder ook koolstofopslag bij carbon farming valt, visueel weer.

Wat zijn carbon credits?

Carbon credits, of koolstofcertificaten, zijn vergoedingen door uitstoters van broeikasgassen (bedrijven, overheden, burgers) aan een derde partij, in ons geval de Nederlandse land- en tuinbouwer, om een deel van hun eigen onvermijdbare uitstoot te compenseren. Eén credit staat hierbij gelijk aan 1 ton CO2 uitstootvermindering, dan wel koolstofopslag in de bodem of biomassa (bijv. bomen of vezelachtige gewassen als olifantsgras).

Het idee erachter is dat de koper een wens heeft om klimaatneutraal of -positief te zijn, maar daar zelf niet geraakt als individu of organisatie. Dan is het op één na beste wat je kunt doen, iemand anders vergoeden voor hun klimaatinspanningen door een carbon credit te kopen.

NLgroen is verantwoordelijk voor de verhandeling van onze carbon credits. Meer informatie of aanmelden: nlgroen.nl/carbon-farming.

Zijn carbon credits eigenlijk niet gewoon een vrijgeleide voor grote uitstoters om vrolijk te blijven uitstoten?

Dit willen wij zeker niet. Onze credits zijn in eerste instantie bedoeld als financiële prikkel voor onze leden, de Nederlandse land- en tuinbouwers, om de kosten te drukken van de investering die gepaard gaat met een omschakeling naar carbon farming of regeneratieve landbouw.

Dit mag er echter niet toe leiden dat de landbouwsector opgezadeld wordt met het opruimen van het ‘klimaatafval’ van de gehele maatschappij. Daarom komen er bij ons enkel organisaties in aanmerking voor credits die al een concrete klimaatstrategie hebben waarbij het zwaartepunt duidelijk ligt bij vermindering van de eigen CO2-uitstoot. Compensatie met carbon credits mag enkel dienen om de (voorlopig) onvermijdbare uitstoot te compenseren, die overblijft nadat al het realistisch haalbare is gedaan om de eigen uitstoot terug te dringen.

Voor land- en tuinbouwers

Ben ik als 'traditionele' boer welkom bij Carbon Farmers?

Absoluut! Alomvattende uitdagingen als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies kunnen we niet oplossen zonder dat de meerderheid van de sector in actie komt. Wij doen dan ook niet aan hokjesdenken en nodigen iedereen uit om deel te nemen die bereid is om klimaatvriendelijker te gaan boeren, of die nu biologisch, biodynamisch, regeneratief, organisch of gewoon conventioneel landbouwer is.

Welke voordelen heeft carbon farming voor mij als agrariër?

Naast de voordelen voor mens en natuur heeft een bodem die rijk is aan microben, organische stof en andere voedingsstoffen zeer gunstige gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering. We noemen een aantal van de voornaamste op:

 • Omdat in een regeneratief systeem het bodem- en plantenleven ervoor zorgt dat de nodige voedingsstoffen circuleren in gesloten kringlopen, hoeft er veel minder (kunst)mest te worden gebruikt.
 • Een rijk bodemleven zorgt ervoor dat plagen, ziekten, en (ongewenst) onkruid veelal geen kans meer krijgen om zich te verspreiden, waardoor ook de kosten en de impact van gewasbeschermingsmiddelen grotendeels of volledig verdwijnen.
 • Een bodem met een hoger organisch stofgehalte heeft een sterker vermogen om water vast te houden. Dit vermogen wordt geschat op wel 7-9 mm extra beschikbaar water per toegevoegd procent organische stof. Zo bespaar je geld op je irrigatie.
 • Tot slot kan carbon farming de financiële impact verminderen van extreme weersomstandigheden, die door klimaatverandering net meer gaan voorkomen. Om er maar een paar te noemen:
  • Droogte en hitte – Het hierboven aangehaalde watervasthoudend vermogen betekent verhoogde resistentie tegen uitdroging en gewasverlies bij extreme hitte en/of droogte.
  • Erosie – Een divers bodemleven zorgt voor sterke doorworteling, wat de bodem ‘bindt’ en ervoor zorgt dat deze minder snel erodeert bij hevige regenval.
  • Afspoeling en plasvorming – Onder een regeneratief systeem loopt het water bij stevige regenbuien sneller weg in de meer poreuze bodem om daar vastgehouden te worden, in plaats van plassen achter te laten op het land of af te spoelen naar de sloot en daarmee essentiële voedingsstoffen van het land af te voeren.
  • Verdichting – Tot slot ‘ademt’ een rijkere bodem beter dan een gedegradeerde, waardoor deze veel minder snel verdicht geraakt bij het gebruik van zware machines.
Ga ik als Carbon Farmer minder verdienen?

Nee, integendeel! De klimaattransitie in de landbouw mag niet gepaard gaan met inkomstenderving voor de boer. Wij promoten als vereniging dan ook enkel oplossingen waarvan wij ervan overtuigd zijn dat ze het verdienmodel voor de agrariër verbeteren.

Bedrijven die volledig overschakelen op een systeem van carbon farming, hebben wel vaak een wat kleinere omzet dan conventionele bedrijven. Daar staat dan weer tegenover dat zij hun kosten aan inputs als gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest nagenoeg volledig kunnen elimineren, zodanig dat het resultaat onderaan de streep gewoonlijk gunstiger uitvalt dan onder hun ‘conventionele’ systeem, zelfs zonder eventuele extra inkomsten van carbon credits mee te rekenen.

Meer weten?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief of neem vrijblijvend contact met ons op.

Carbon Farmers

Lars Hillewaere
+31 6 82 59 64 22
info@carbonfarmers.nl

Agro Business Park 1, 6708 PV Wageningen

 

Partners

We werken nauw samen met verschillende partners:
NLgroen, Miscancell, LTO Noord, ZLTO, LLTB