Voor boer, natuur en maatschappij

Wij zijn een collectief van agrarische ondernemers

die het voortouw nemen in het verduurzamen van de

Nederlandse landbouwsector, door in te zetten op

bodemverbetering en hier nieuwe verdienmodellen

voor onze leden aan te koppelen.

 

Hoe doen we dat?

Carbon Farmers ontwikkelt nieuwe verdienmodellen voor carbon farming: het opslaan van koolstof in landbouwbodems of biomassa.

We zetten koolstofcertificaten of carbon credits in om een deel van de investering van agrariërs in een meer klimaatvriendelijke landbouw mogelijk te maken. Bedrijven die al goed bezig zijn en hun laatste stukje uitstoot willen compenseren, kunnen carbon credits kopen. Met de opbrengst kunnen de ‘koolstofboeren’ hun bedrijfsvoering aanpassen en koolstof opslaan. Hierdoor komt er minder CO2 in de lucht komt, gaat de natuur erop vooruit en verbetert de bodemvruchtbaarheid en de waterhuishouding van het land. Win-win-win!

Meedoen?
Bekijk onze projecten

miscanthus

Miscanthus (olifantsgras) is een snelgroeiend meerjarig gewas met betrouwbaar rendement en heel veel koolstofopslag in gewas en bodem. Samen met miscanthuspartners en NLgroen ontwikelden wij in ons Project miscanthus een model voor carbon credits voor de teelt van dit gewas. Doe je mee?

Paulownia bomen

Paulownia is één van de snelst groeiende bomen ter wereld, die binnen 8-10 jaar al geoogst kan worden, indrukwekkende volumes hout produceert en zonder herplanten meermaals geoogst kan worden. De teelt is nog onbekend in Nederland, maar daar komt hopelijk binnenkort verandering in. Lees meer

Bamboe

Carbon Farmers zoekt landbouwgrondeigenaren die willen bijdragen aan het reduceren  van CO2 door de beplanting van bamboe.  Bamboologic verzorgt het plantgoed en de gegarandeerde afname van de bamboeoogst. Meer weten? Bekijk deze pagina Bamboe en carbon farming

Blijvend Grasland

Speciaal voor veehouders en andere ondernemers met grasland is er een project ‘Blijvend grasland’. Wilt u een betere bodem en meehelpen aan de klimaattransitie door koolstof langdurig op te slaan in grasland? Doe dan mee!
Meer over dit project.

Actualiteit rondom Carbon Farming

Nieuws

Informatiedag Mammoetgras voor Noord Nederland

Informatiedag Mammoetgras voor Noord Nederland

Het bedrijf Dutch Plant Force introduceert mammoetgras als steriele variëteit van het gewas miscanthus. De voordelen ten opzichte van de gangbare Miscanthus giganteus is verdubbeling van de opbrengst in biomassa tot wel 40 ton per hectare. Miscanthus hybride 'Mammoth'...

read more
Kennissessie koolstofvastlegging in biobased teelten

Kennissessie koolstofvastlegging in biobased teelten

In het Nederlands klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat boeren vanaf 2030 jaarlijks 0,5 Mton extra CO2 vastleggen in landbouwbodems. Om deze ambitie te kunnen halen moet er nog veel gebeuren. Het ontwikkelen van een verdienmodel voor Carbon Farming kan een...

read more

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is carbon farming?

Carbon farming, ook wel regeneratieve landbouw genoemd, is een verzamelnaam voor een waaier aan landbouwpraktijken die hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van de bodemkwaliteit door het verhogen van het organische stofgehalte. Organische stof is de verzamelnaam voor al het materiaal in de bodem dat afkomstig is van micro-organismen, planten en dieren. Stabiele organische stof bestaat voor minstens 55% uit koolstof (C).
Om dit organische stofgehalte zo goed mogelijk te kunnen verhogen, moeten er ten opzichte van de traditionele landbouwpraktijken wel een aantal fundamentele aanpassingen gebeuren. Voorbeelden van deze aanpassingen zijn: niet-kerende grondbewerking, dekgewassen, akkerranden, blijvend of kruidenrijk grasland, het laten liggen van gewasresten, etc.

Welke voordelen heeft carbon farming?

Carbon farming is gunstig voor de boer, omdat een bodem waar veel organische stof (en dus veel koolstof) in zit vruchtbaarder is en weinig tot geen extra inputs als beschermingsmiddelen, kunstmest of water nodig heeft. Het maakt gewassen ook weerbaarder tegen plagen, ziekten en extreme weersomstandigheden. Meer informatie daarover vind je hier.

Daarnaast is carbon farming goed voor het klimaat, omdat het er op twee manieren voor zorgt dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en de oceanen vermindert. Enerzijds leidt het tot uitstootvermindering doordat er minder (producten op basis van) fossiele brandstoffen gebruikt hoeven te worden. Anderzijds zorgt het voor vastlegging van koolstof in vaste organische stof in de bodem en in sommige gevallen ook in biomassa (bijv. bomen).

Welke voordelen heeft carbon farming voor mij als agrariër?”

Voor land- en tuinbouwers

Ben ik als 'traditionele' boer welkom bij Carbon Farmers?

Absoluut! Alomvattende uitdagingen als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies kunnen we niet oplossen zonder dat de meerderheid van de sector in actie komt. Wij doen dan ook niet aan hokjesdenken en nodigen iedereen uit om deel te nemen die bereid is om klimaatvriendelijker te gaan boeren, of die nu biologisch, biodynamisch, regeneratief, organisch of gewoon conventioneel landbouwer is.

Welke voordelen heeft carbon farming voor mij als agrariër?

Naast de voordelen voor mens en natuur heeft een bodem die rijk is aan microben, organische stof en andere voedingsstoffen zeer gunstige gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering. We noemen een aantal van de voornaamste op:

 • Omdat in een regeneratief systeem het bodem- en plantenleven ervoor zorgt dat de nodige voedingsstoffen circuleren in gesloten kringlopen, hoeft er veel minder (kunst)mest te worden gebruikt.
 • Een rijk bodemleven zorgt ervoor dat plagen, ziekten, en (ongewenst) onkruid veelal geen kans meer krijgen om zich te verspreiden, waardoor ook de kosten en de impact van gewasbeschermingsmiddelen grotendeels of volledig verdwijnen.
 • Een bodem met een hoger organisch stofgehalte heeft een sterker vermogen om water vast te houden. Dit vermogen wordt geschat op wel 7-9 mm extra beschikbaar water per toegevoegd procent organische stof. Zo bespaar je geld op je irrigatie.
 • Tot slot kan carbon farming de financiële impact verminderen van extreme weersomstandigheden, die door klimaatverandering net meer gaan voorkomen. Om er maar een paar te noemen:
  • Droogte en hitte – Het hierboven aangehaalde watervasthoudend vermogen betekent verhoogde resistentie tegen uitdroging en gewasverlies bij extreme hitte en/of droogte.
  • Erosie – Een divers bodemleven zorgt voor sterke doorworteling, wat de bodem ‘bindt’ en ervoor zorgt dat deze minder snel erodeert bij hevige regenval.
  • Afspoeling en plasvorming – Onder een regeneratief systeem loopt het water bij stevige regenbuien sneller weg in de meer poreuze bodem om daar vastgehouden te worden, in plaats van plassen achter te laten op het land of af te spoelen naar de sloot en daarmee essentiële voedingsstoffen van het land af te voeren.
  • Verdichting – Tot slot ‘ademt’ een rijkere bodem beter dan een gedegradeerde, waardoor deze veel minder snel verdicht geraakt bij het gebruik van zware machines.
Ga ik als Carbon Farmer minder verdienen?

Nee, integendeel! De klimaattransitie in de landbouw mag niet gepaard gaan met inkomstenderving voor de boer. Wij promoten als vereniging dan ook enkel oplossingen waarvan wij ervan overtuigd zijn dat ze het verdienmodel voor de agrariër verbeteren.

Bedrijven die volledig overschakelen op een systeem van carbon farming, hebben wel vaak een wat kleinere omzet dan conventionele bedrijven. Daar staat dan weer tegenover dat zij hun kosten aan inputs als gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest nagenoeg volledig kunnen elimineren, zodanig dat het resultaat onderaan de streep gewoonlijk gunstiger uitvalt dan onder hun ‘conventionele’ systeem, zelfs zonder eventuele extra inkomsten van carbon credits mee te rekenen.

Meer weten?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief of neem vrijblijvend contact met ons op.

Carbon Farmers

Lars Hillewaere
+31 6 82 59 64 22
info@carbonfarmers.nl

Agro Business Park 1, 6708 PV Wageningen

 

Partners

We werken nauw samen met verschillende partners:
NLgroen, Miscancell, LTO Noord, ZLTO, LLTB