In het Nederlands klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat boeren vanaf 2030 jaarlijks 0,5 Mton extra CO2 vastleggen in landbouwbodems. Om deze ambitie te kunnen halen moet er nog veel gebeuren. Het ontwikkelen van een verdienmodel voor Carbon Farming kan een belangrijke motivatie zijn voor boeren om meer aandacht te besteden aan koolstofvastlegging. Dat is precies waar de samenwerkende partijen, BoerenNatuur Brabant West, ZLTO en Louis Bolk Instituut (LBI) in dit project mee aan de slag gaan: hoe kunnen we zorgen dat inzetten op Carbon Farming lonend wordt voor boeren.

In vijf pilots in Zuid-Nederland gaan boeren, marktpartijen en eventuele andere relevante stakeholders samenwerken om zo in de praktijk te leren wat nodig is om tot succesvolle projecten te komen met een reëel verdienmodel voor de boer. We richten ons hierbij op duurzame koolstofvastlegging in bodem én biomassa, zoals biobased teelten, landschapselementen en agroforestry.

Via een marktverkenning wordt contact gelegd met diverse marktpartijen die (potentieel) geïnteresseerd zijn in het stimuleren van koolstofvastlegging via Carbon Farming. Dit leidt tot verschillende potentiële businessmodellen die in de praktijkpilots getoetst worden op haalbaarheid, praktische toepasbaarheid en verdienmodel. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de directe voordelen voor de boer, zoals het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid tegen klimaatextremen, de kosten en de mogelijkheden voor stapeling met GLB en/of andere vormen van publieke financiering.

Een belangrijk aandachtspunt bij het ontwikkelen van een beloningssysteem voor koolstofvastlegging is de betrouwbaarheid van de vastlegging en de borging daarvan. De EU werkt daarom aan een systeem voor Monitoring, Rapportage en Verificatie van koolstofvastlegging (het zogenaamde MRV-protocol). In Nederland zijn verschillende partijen actief met borging via certificering, waarvoor verschillende methodieken beschikbaar of in ontwikkeling zijn. Voor de vijf praktijkpilots wordt een praktisch en begrijpelijk protocol ontwikkeld, wat de hoofdpunten van de verschillende methodieken samenvat. Daarnaast worden de tools die ingezet worden voor het voorspellen van koolstofvastlegging in de praktijk getest en verbeterd. En wordt remote sensing ingezet voor optimalisatie van de monitoring.

De kennis die in het project ontwikkeld wordt, wordt op diverse manieren verspreid: via artikelen in de media, presentaties tijdens bijeenkomsten, informatiebijeenkomsten voor boeren en stakeholders en een conferentie aan het eind van het project, dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Groen Economisch Herstelfonds in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Kennisbijeenkomst koolstofvastlegging in biobased teelten

Vezelgewassen die worden ingezet voor biobased materialen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het langdurig opslaan van CO2 uit de atmosfeer. Miscanthus-Agri, Carbon Farmers, het Louis Bolk Instituut en ZLTO nodigen je uit voor een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden van koolstofvastlegging in biobased teelten.

In deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Ontwikkelingen in Nederland op het gebied van CO2 voetafdruk en CO2 vastlegging – Stephan Bouwman, ZLTO
  • Methodieken en mogelijkheden van het verzilveren van CO2 vastlegging in biobased gewassen en de bodem onder meerjarige biobased teelten – Lyanne van den Berg, Louis Bolk Instituut
  • Hoe dragen koolstofcertificaten bij aan het teeltsaldo van miscanthus? – Harry Breukers, Miscanthus-Agri

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het project ‘Verdienen met Carbon Farming’. Geïnteresseerde telers kunnen we vanuit het project het komende jaar extra ondersteuning bieden bij een aanvraag voor koolstofcertificaten.

Interesse? Meld je aan via deze website.