Melkveehouders kunnen vanaf nu certificaten verdienen door gedurende tien jaar te werken aan koolstofopbouw in hun graspercelen. Het Louis Bolk Instituut, CLM Onderzoek en Advies en Wageningen Environmental Research hebben daartoe een methode ontwikkeld.

oolstofopslag in landbouwbodems staat volop in de belangstelling. Het kan een bijdrage leveren aan vermindering van klimaatverandering. Daarnaast kan het mogelijk een nieuw verdienmodel voor de landbouw worden.

Het Louis Bolk Instituut, CLM Onderzoek en Advies en Wageningen Environmental Research hebben een methodiek ontwikkeld voor certificering van de koolstofopslag in minerale bodems, zoals klei, zand en löss, met blijvend grasland. Gefinancierd door provincie Noord-Brabant, Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud, SLLE en het programma ‘Slim landgebruik’ is het ‘methodedocument Blijvend Grasland’ opgesteld.

Tien jaar koolstof opslaan

In juli 2021 is dit methodedocument goedgekeurd door Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Vanaf nu kunnen projecten worden opgestart waarbij boeren certificaten kunnen verdienen door gedurende tien jaar te werken aan koolstofopbouw in hun graspercelen.

Een certificaat staat voor een geverifieerde emissiereductie van 1 ton CO2-equivalent. Partijen die in deze vrijwillige koolstofmarkt willen investeren, kunnen deze certificaten kopen. Verschillende groepen melkveehouders verkennen de mogelijkheden om met deze certificaten te gaan werken.

Doorzaai blijft mogelijk

Het methodedocument beschrijft aan welke eisen moet worden voldaan voor deze certificaten. De basiseis is dat grasland minimaal tien jaar lang niet wordt gescheurd.

Doorzaaien blijft wel mogelijk. Met een modelberekening wordt perceelsspecifiek de verwachte bodemkoolstoftoename in tien jaar bepaald. Door het nemen van bodemanalyses in jaar nul en in jaar tien wordt gecontroleerd dat deze toename ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

Vrijwillige markt

De certificaten vormen onderdeel van een vrijwillige markt. Het staat dus los van het verplichte EU-emissiehandelssysteem (ETS), dat is gericht op grote uitstoters van CO2, zoals grote energiebedrijven en de staalindustrie.

Bron: Nieuwe Oogst